Co robić, jeśli zakupione mieszkanie ma wady?

mieszkanie ma wady

Inwestycja w własne mieszkanie to dla wielu osób jeden z najistotniejszych kroków w życiu. Podpisując umowę z deweloperem i dostarczając znaczną sumę pieniędzy, oczekujemy, że otrzymamy nieruchomość wolną od wad. Niestety, jak pokazuje praktyka, czasem po odbiorze mieszkania okazuje się, że nie spełnia ono naszych oczekiwań. W takiej sytuacji warto znać swoje prawa, a przede wszystkim możliwości jakie daje rękojmia za wady nieruchomości.

Rękojmia – podstawowe informacje

Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości jest znanym instrumentem ochrony prawnej, ale nie każdy jest w pełni świadomy jej zakresu oraz obowiązków wynikających z jej zastosowania. Rękojmia to gwarancja prawna, będąca formą odpowiedzialności sprzedawcy za wady mieszkania. Załączana jest do umowy sprzedaży i określa wykończenie, wyposażenie oraz rodzaj użytych materiałów w sprzedawanym mieszkaniu.

Wady fizyczne mieszkania mogą obejmować braki w izolacji termicznej, niewłaściwą izolację akustyczną, niedopasowanie do oznaczonego w umowie celu lub wydanie nieruchomości w stanie niekompletnym. Konsekwencje tych niedociągnięć mogą być kosztowne, dlatego zrozumienie rękojmi jest niezbędne dla każdego nabywcy mieszkania.

Jakie są rodzaje wad nieruchomości objęte rękojmią?

Wada fizyczna nieruchomości może objawiać się w wielu postaciach. Przykładowo, jeżeli zakupiliśmy lokal z przeznaczeniem na studio nagrań, ale okazało się, że jego izolacja akustyczna jest niewystarczająca, sprzedawca jest odpowiedzialny za tę usterkę zgodnie z zasadami rękojmi. Dodatkowo, sprzedawca odpowiada nie tylko za wady fizyczne, ale również za wady prawne, takie jak obciążenia nieruchomości nieujawnione w księdze wieczystej czy ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością.

Jakie są różnice między rękojmią a gwarancją?

Rękojmia różni się od gwarancji tym, że nie zależy od zgody stron. Oznacza to, że nawet jeśli deweloper próbuje ograniczyć swoje obowiązki poprzez oferowanie gwarancji na mieszkanie, nabywca wciąż może korzystać z rękojmi, aby żądać naprawy wad. Co więcej, termin na zgłoszenie wady w ramach rękojmi wynosi dwa lata dla wszelkich elementów wykończeniowych i pięć lat dla nieruchomości jako całości.

Jak zgłosić wady nieruchomości sprzedawcy?

Jeśli stwierdzisz wady w zakupionym mieszkaniu, odpowiednie postępowanie zapewni skuteczność zgłoszenia. Należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o wykrytych wadach, najlepiej za pomocą listu poleconego lub innego środka gwarantującego potwierdzenie odbioru. W zgłoszeniu powinien znaleźć się dokładny opis wad, ich lokalizacja w mieszkaniu oraz załączona dokumentacja, takie jak zdjęcia czy ekspertyzy potwierdzające ich istnienie.

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

Co zrobić, jeśli deweloper nie reaguje na zgłoszenie wad?

Jeżeli deweloper nie odpowie na zgłoszenie w ciągu 14 dni lub odmówi usunięcia wady, masz prawo skorzystać z opcji przewidzianych przez prawo, w tym żądania wymiany mieszkania na wolne od wad, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy bądź naprawienia wad. W niektórych przypadkach możesz także domagać się odszkodowania.

Kiedy można zgłosić wady nieruchomości i jak długo trwa rękojmia?

Prawo przewiduje, że rękojmia za wady nieruchomości w przypadku mieszkań wynosi pięć lat od dnia wydania nieruchomości kupującemu. Należy jednak pamiętać o konieczności dochowania krótszych terminów w przypadku różnych elementów nieruchomości, oraz różnych terminach zależnych od rodzaju klienta i charakteru wady.

Jak długo trwa termin przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi?

Roszczenia z tytułu rękojmi należy zgłosić w ciągu roku od stwierdzenia wady, jednakże dla konsumentów bieg terminu nie może zakończyć się wcześniej niż z pięcioletnim okresem rękojmi.

Zakup nieruchomości to poważne przedsięwzięcie, które wymaga należytej uwagi i rozwagi. W trakcie zakupu nowego domu konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na jego stan techniczny, a także na możliwość dochodzenia swoich praw w przypadku stwierdzenia wad. Znajomość instytucji rękojmi pozwala na skuteczną ochronę przed nieuczciwymi praktykami sprzedających i daje środek do naprawy ewentualnych szkód.

Wiedza na temat tego, jak działa rękojmia, jakie są terminy i sposoby działania, a także jakie roszczenia przysługują nabywcy, jest kluczowa przy zakupie nieruchomości. Jest to nieoceniona broń w arsenale praw konsumenta, pozwalająca na obronę swoich interesów i zapewnienie, że zakupiona nieruchomość będzie spełniać wszystkie oczekiwania.

W SKRÓCIE

Czym jest rękojmia za wady nieruchomości?

Rękojmia za wady nieruchomości to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za defekty nieruchomości, które istniały w momencie jej wydania nabywcy lub wystąpiły z przyczyn tkwiących w samej rzeczy sprzedanej.

Jakie zobowiązania nakłada rękojmia na sprzedawcę?

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne, które ograniczają funkcjonalność mieszkania lub są sprzeczne z zapewnień sprzedawcy oraz za wady prawne, które mogą utrudniają pełne korzystanie z nieruchomości.

Czy rękojmia obejmuje błędy popełnione podczas budowy mieszkania?

Tak, rękojmia obejmuje wady powstałe na skutek błędów w budowie, jak również defekty wynikające z niewłaściwych materiałów lub prac budowlanych.

Co powinien zrobić nabywca po odkryciu wad w mieszkaniu?

Nabywca powinien niezwłocznie zgłosić wady sprzedawcy, najlepiej poprzez pisemne zawiadomienie z dokładnym opisem problemu i ewentualnymi dowodami, takimi jak zdjęcia.

Czy rękojmia obejmuje wady części wspólnych budynku?

Tak, rękojmia rozciąga się również na wady części wspólnych budynku, pozwalając mieszkańcom zgłaszać nieprawidłowości w konstrukcji czy wykończeniu np. klatek schodowych.

Jaki jest okres ochrony rękojmi dla nabywców mieszkań?

Okres ochrony rękojmi wynosi zazwyczaj pięć lat od daty wydania nieruchomości dla mieszkań i obowiązuje na wszystkie wady nieruchomości, które były obecne w chwili jej wydania.

Jakie roszczenia przysługują nabywcy na podstawie rękojmi?

Nabywca na podstawie rękojmi może żądać naprawy wad, obniżenia ceny, wymiany mieszkania na wolne od wad, a w przypadku poważnych defektów – odstąpienia od umowy.

Jak długo trwała rękojmia przed zmianą przepisów w 2014 roku?

Przed zmianą przepisów w 2014 roku rękojmia za wady nieruchomości trwała zazwyczaj trzy lata, a wady należało zgłaszać w terminie miesiąca od ich odkrycia.

Czy rękojmia za wady nieruchomości wyklucza możliwość otrzymania odszkodowania?

Nie, nabywca na podstawie rękojmi może również domagać się odszkodowania za szkody powstałe na skutek wad nieruchomości, nawet jeśli deweloper zgodzi się usunąć wady.

Jaka jest różnica między rękojmią a gwarancją?

Gwarancja to dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, które może mieć różny zakres i czas trwania, natomiast rękojmia jest automatycznie przyznawanym prawnym środkiem ochrony bez względu na treść umowy sprzedaży.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły