Skip to content

Regulamin sklepu internetowego 

certyfikaty-energetyczne.pl

 1.Postanowienia wstępne
 1. Platforma certyfikaty-energetyczne.pl, dostępna pod adresem internetowym https://certyfikaty-energetyczne.pl jest prowadzona przez MTS P.S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 13, 01-014 Warszawa, NIP 5273048037, REGON 524772889, adres poczty e-mail: biuro@mts.energy
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Platformy i określa zasady korzystania z Platformy, zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży, procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb i zasady świadczenia Usług.
 3. Składając Zamówienie Klient potwierdza akceptację Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
2. Definicje 
 1. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy.
 2. Klient – każdy podmiot zawierający umowę ze Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca – MTS P.S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 13, 01-014 Warszawa, NIP 5273048037, REGON 524772889.
 4. Platforma –  Platforma prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://certyfikaty-energetyczne.pl
 5. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy, której przedmiotem jest wykonanie Usługi.
 6. Usługa/Produkt – dostępna na Platformie usługa/produkt oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. Formularz Zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia na Platformie
3. Informacje ogólne dotyczące Zamówienia Usługi
 1. Platforma prowadzi sprzedaż Usług za pośrednictwem strony internetowej www.certyfikaty-energetyczne.pl
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
 3. Informacje dotyczące Usługi, Zamówienia oraz Umowy Sprzedaży nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie oferty nabycia Usługi na warunkach przytoczonych w jej opisie.
 4. Ceny wskazane na Platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Zamówienia składa się za pomocą Formularza Zamówienia.
 6. Klient przed złożeniem Zamówienia na Platformie jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.
 7. Klient jest zobowiązana do podawania w Formularzu Zamówienia jedynie prawdziwych, aktualnych oraz niezbędnych danych – w szczególności danych nieruchomości, która będzie przedmiotem Usługi.
 8. Jeżeli przy Usłudze podany jest czas realizacji zamówienia, to należy przez to rozumieć informację dotyczącą tego ile zwykle czasu upływa, od chwili zaksięgowania należności za Usługę do czasu jej wykonania.
4. Zawieranie Umowy Sprzedaży
 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia
 2. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia niezwłocznie po jego złożeniu przez Klienta. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia skutkuje związaniem Klienta warunkami Usługi. Sprzedawca potwierdza przyjęcia Zamówienia, za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
 3. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży, która jest potwierdzana dowodem zakupu dołączanym do Produktu.
5. Płatności
 1. Płatność jest dokonywana przed rozpoczęciem wykonywania Zamówienia, poprzez elektroniczny system płatności.
 2. Klient może dokonać płatności, poprzez przelew z niektórych polskich banków – przy wykorzystaniu platformy WP Pay, Blik lub za pomocą karty kredytowej.
 3. Realizacja Usługi rozpoczyna się po jej opłaceniu.
6. Dostawa 
 1. Dostawa Produktu odbywa się drogą elektroniczną – na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia.
 2. Termin realizacji usługi wynosi 24h od momentu otrzymania kompletu wymaganych danych od Klienta. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku niedostępności technicznej państwowego systemu rejestracji świadectw/certyfikatów.
 3. Umowa Sprzedaży zostaje potwierdzona dowodem zakupu.
7. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży do czasu wysłania Produktu, a dla Produktów zakupionych w promocji “Gwarancja Satysfakcji” każdemu Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 30 dni od dnia zapłaty za Produkt.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 7 dni od dnia jej opłacenia.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem (a dla Produktów zakupionych w promocji “Gwarancja Satysfakcji” po stronie każdego Klienta) żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży Klient zgłasza na adres e-mail biuro@certyfikaty-energetyczne.pl
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży opłata jest zwracana Klientowi w terminie 7 dni, na rachunek bankowy podany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu lub na rachunek bankowy, z którego opłata została dokonana.
 6. Odstąpienie od umowy przez klienta w sytuacji wykonania usługi wymaga zwrotu produktu oraz przysłania oświadczenia “Świadomy odpowiedzialności za posługiwanie sie nieważnym dokumentem oświadczam, że zakupiony produkt nie został i nie zostanie użyty do celów, jakim służy, a jego kopie zostały przeze mnie usunięte.”
 7. Umowa Sprzedaży obowiązuje do czasu wykonania Usługi lub do czasu odstąpienia od niej. 
8. Reklamacja
 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady w Produkcie zakupionym u Sprzedawcy, Klient ma prawo do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@certyfikaty-energetyczne.pl
 3. Klient zgłaszający reklamacje jest zobowiązany do szczegółowego określenia przedmiotu reklamacji, w szczególności poprzez podanie rodzaju nieprawidłowości. Ponadto w celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji Klient powinien podać swoje dane kontaktowe.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana drogą elektroniczną – na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.
9. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności:  zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Jeżeli którykolwiek z przepisów Regulaminu okazałby się sprzeczny z obowiązującym prawem, to w miejsce tego przepisu stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Kupujący oraz Sprzedawca zobowiązują się wszelkie spory dotyczące Umowy Sprzedaży rozwiązywać polubownie. Spory z klientem niebędącym konsumentem, dla których strony Umowy Sprzedaży nie znajdą polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Godziny
Minuty
Sekundy