Co to jest umowa dożywocia?

umowa dożywocia

Starcze lata powinny być czasem spokojnego odpoczynku i bezpieczeństwa. Jednak dla wielu seniorów kwestia utrzymania się na emeryturze staje się wyzwaniem. Rozwiązaniem może być umowa dożywocia, która gwarantuje osobom starszym opiekę i utrzymanie w zamian za przekazanie swojej nieruchomości. Przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu oraz prawom i obowiązkom, jakie niesie ze sobą dla obu stron transakcji.

Charakter prawny umowy o dożywocie

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, umowa o dożywocie jest umową cywilnoprawną, która umożliwia zbywcy nieruchomości przeniesienie jej własności na nabywcę w zamian za zapewnienie dożywotniego utrzymania. Własność przechodzi na nabywcę natychmiast po podpisaniu umowy. Całość procedury musi być zaświadczona w formie aktu notarialnego, co gwarantuje legalność i bezpieczeństwo transakcji.

Elementy konieczne w umowie dożywocia

Podstawy prawne umowy dożywocia wymagają precyzyjnego określenia warunków w akcie notarialnym.

W umowie muszą znaleźć się takie informacje jak pełne dane obu stron, w tym PESEL, adres zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego. Następnie precyzuje się przedmiot umowy, którą jest nieruchomość oraz data, w której zostaje ona przekazana nabywcy. Umowa powinna również zawierać listę dokumentów potwierdzających prawo własności, w tym numer księgi wieczystej czy wyrysy z mapy ewidencyjnej.

Podmioty zainteresowane umową dożywocia

Umowę dożywocia mogą zawrzeć wyłącznie osoby fizyczne mogące zostać zbywcami nieruchomości. Potencjalnymi nabywcami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Umowa nie wymaga pokrewieństwa między stronami. Choć zawierana jest często z członkami rodziny, nie ma przeszkód, aby zbywca zawarł ją z osobą trzecią, niespokrewnioną.

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

Koszty i opłaty związane z umową dożywocia

Za zawarcie umowy dożywocia ponosi się koszty notarialne, które są zależne od wartości nieruchomości. Do tego dochodzi stała opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości, który również obciąża zobowiązanego z umowy dożywocia.

Obowiązki i prawa wynikające z umowy

Umowa dożywocia nakłada na nabywcę nieruchomości obowiązek dbania o dożywotnika, który obejmuje zapewnienie wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła, opału, a także opieki w chorobie. Umowa powinna również jasno określać, w jaki sposób i w jakiej formie nabywca będzie wypełniał te świadczenia.

Możliwość zakończenia umowy o dożywocie

Umowa dożywocia może być zakończona wyłącznie drogą sądową. Żądać tego może jedynie sąd i to tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy na przykład nabywca nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków. W praktyce częściej dochodzi do zamiany umowy na dożywotnią rentę.

Umowa dożywocia a prawo spadkowe

Prawo dożywocia jest prawem osobistym i niezbywalnym, a więc nie podlega dziedziczeniu. Wygasa natychmiast po śmierci dożywotnika. Jednocześnie nabywca nieruchomości nie ma obowiązku zapłaty zachowku na rzecz spadkobierców dożywotnika, co odróżnia umowę dożywocia od darowizny.

Plusy i minusy umowy dożywocia

Zaletą umowy dożywocia jest przede wszystkim zapewnienie osobom starszym spokoju i bezpieczeństwa na starość. Dla nabywców plusami są niemożność obciążenia zobowiązaniami kredytowymi. Wśród wad należy wymienić koszty notarialne, ryzyko nietrwałości relacji z dożywotnikiem oraz konieczność poniesienia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Umowa dożywocia jako opcja zapewnienia spokojnej starości

Podsumowując, umowa dożywocia może stanowić interesującą alternatywę dla osób starszych potrzebujących środków i opieki oraz dla tych, którzy chcą nabyć nieruchomość bez konieczności zaciągania długotrwałych kredytów. To specyficzna forma transakcji, która wymaga dokładnego przemyślenia i zrozumienia zarówno przez zbywcę, jak i nabywcę.

W SKRÓCIE

Czym jest umowa dożywocia?

Umowa dożywocia to umowa cywilnoprawna, która umożliwia przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę w zamian za zapewnienie zbywcy, czyli dożywotnikowi, środków na dożywotnie utrzymanie i opiekę. Jest zatem formą zabezpieczenia finansowego i materiałnego dla osób starszych, które nie mają wystarczających środków bądź wsparcia, aby samodzielnie zadbać o siebie w późniejszych latach swojego życia.

W jaki sposób przenoszona jest własność nieruchomości w umowie dożywocia?

Własność nieruchomości jest przenoszona na nabywcę natychmiast po podpisaniu aktu notarialnego, który jest wymaganą formą takiej umowy. W akcie notarialnym muszą być jasno określone warunki umowy dożywocia, prawa i obowiązki obu stron, a samo przeniesienie własności nieruchomości odbywa się wraz z obciążeniem jej prawem dożywocia na rzecz zbywcy.

Co musi zawierać umowa dożywocia?

Umowa musi zawierać dane personalne obu stron, opis własności będącej przedmiotem umowy, dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, a także szczegółowe zobowiązania nabywcy, w tym sposób zapewnienia dożywotnika w wymagane świadczenia. Do umowy muszą zostać dołączone również wymagane dokumenty prawne, takie jak wypis z księgi wieczystej czy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kto może być stroną w umowie dożywocia?

Zbywcą w umowie dożywocia może być wyłącznie osoba fizyczna, ponieważ zbywca zobowiązany jest zapewnić dożywotnią opiekę i utrzymanie. Natomiast nabywcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Nie istnieje również wymóg pokrewieństwa pomiędzy zbywcą a nabywcą; umowa może być zawarta nawet z obcymi osobami.

Jakie koszty wiążą się z podpisaniem umowy dożywocia?

Koszty zawarcia umowy dożywocia obejmują opłatę notarialną, która zależy od wartości nieruchomości oraz opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej. Istnieje także podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości, który płaci nabywca. Koszty te mogą być znaczącym wydatkiem, dlatego obie strony powinny je uwzględnić przy planowaniu umowy.

Do czego zobowiązany jest nabywca nieruchomości w umowie dożywocia?

Nabywca jest zobowiązany do zapewnienia dożywotnika środków na podstawowe potrzeby takie jak wyżywienie, mieszkanie, odzież, opał i światło, oraz opieki w chorobach i sprawienie pogrzebu. Obowiązki te muszą być wyraźnie określone w akcie notarialnym, i mogą być realizowane poprzez bezpośrednią opiekę lub przez regularne świadczenia pieniężne.

Czy można rozwiązać umowę dożywocia?

Rozwiązanie umowy o dożywocie jest możliwe tylko na drodze sądowej i w wyjątkowych sytuacjach, na przykład, gdy nabywca nie wywiązuje się z nałożonych obowiązków. Sąd może również zamienić sposób realizacji świadczeń na dożywotnią rentę, zwłaszcza w sytuacji, gdy dalsze współżycie między dożywotnikiem a nabywcą jest niemożliwe.

Czy prawo dożywocia podlega dziedziczeniu?

Prawo dożywocia jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu, ponieważ jest ściśle związane z osobą dożywotnika. Po śmierci dożywotnika prawo dożywocia wygasa automatycznie i nie może być przekazane innym osobom. W związku z tym, po śmierci dożywotnika, nabywca nieruchomości nie musi również płacić zachowku jego spadkobiercom.

Jakie są plusy umowy dożywocia?

Największą zaletą umowy dożywocia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu życia dla seniora w zamian za przekazaną nieruchomość. Nabywca uzyskuje zaś własność nieruchomości bez konieczności zaciągania kredytu i długoterminowych zobowiązań, co może być korzystnym rozwiązaniem inwestycyjnym.

Jakie są minusy umowy dożywocia?

Wśród wad takiej umowy należy wyróżnić koszty notarialne i podatkowe, które mogą być znaczące oraz trudność w rozwiązaniu umowy, jeśli relacje między stronami się pogorszą. Innym ryzykiem jest brak możliwości przewidzenia przyszłego stanu zdrowia dożywotnika, co może generować dodatkowe koszty dla nabywcy.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły