Prezentowanie świadectwa energetycznego w ogłoszeniach sprzedaży i najmu-nowy obowiązek

ogłoszenia

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza istotną zmianę dla osób planujących sprzedaż lub najem nieruchomości. Od 28 kwietnia 2023 roku na właścicielach domów oraz mieszkań ciąży obowiązek informowania o parametrach energetycznych w ogłoszeniach. To krok w stronę podnoszenia świadomości ekologicznej i efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa.

Obowiązek informowania o charakterystyce energetycznej

Świadectwo energetyczne to dokument zawierający dane na temat zapotrzebowania na energię niezbędną do użytkowania budynku lub jego części. Informacje te odnoszą się do ogrzewania, wentylacji, podgrzewania wody, chłodzenia, a w przypadku obiektów niemieszkalnych także oświetlenia. Z nowelizacją prawa wprowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani do podania w ofertach sprzedaży i najmu wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udziału odnawialnych źródeł energii, a także jednostkowej wielkości emisji dwutlenku węgla.

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

Konsekwencje braku świadectwa podczas sprzedaży lub najmu

Niedociągnięcia w tym zakresie nie są traktowane pobłażliwie. Brak świadectwa podczas zawierania umów kupna-sprzedaży lub najmu jest wykroczeniem i może skutkować nałożeniem kary grzywny. W dniu podpisywania aktu notarialnego kupujący powinien otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej w wersji papierowej lub elektronicznej, co będzie odnotowane w dokumencie notarialnym.

Praktyczne aspekty świadectwa charakterystyki energetycznej

Jednym z kluczowych pytań jest ważność dokumentu. Świadectwo charakterystyki energetycznej obowiązuje przez 10 lat od dnia jego wykonania, jednak wszelkie modernizacje budynków, które wpływają na ich własności termiczne (np. wymiana okien, docieplenie), wymagają aktualizacji lub wydania nowego dokumentu.

Jak i gdzie uzyskać świadectwo energetyczne?

Procedura uzyskania świadectwa jest jasno określona. Właściciel lub zarządca budowli, a także posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mają obowiązek zabezpieczyć ten dokument. Ekspertyzę mogą przeprowadzić osoby posiadające właściwe kwalifikacje, które figurują w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Wyjątki od reguły – nieruchomości zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa

Pomimo szerokiego zakresu stosowania, pewne kategorie nieruchomości są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego. Do wyjątków zaliczają się obiekty zabytkowe, miejsca kultu, budowle przemysłowe i gospodarcze bez instalacji zużywających energię, domy użytkowane sezonowo oraz gospodarstwa rolne spełniające określone kryteria energetyczne.

Nowe wytyczne dla sprzedających i wynajmujących

Wprowadzenie obowiązku uwzględnienia parametrów energetycznych w ogłoszeniach niewątpliwie wpłynie na rynek nieruchomości. Świadomość kosztów związanych z utrzymaniem danego mieszkania czy domu będzie miała odzwierciedlenie w decyzjach potencjalnych nabywców i najemców. W związku z tym sprzedawcy mogą odczuć konieczność inwestycji w poprawę efektywności energetycznej swoich nieruchomości przed ich wystawieniem na rynek.

Wpływ zmian na proces sprzedaży i najmu

Przekazanie nabywcy czy najemcy świadectwa ma istotnie ułatwić oszacowanie rocznych kosztów utrzymania oraz ocenę energooszczędności budynku. Dla wielu kupujących, zwłaszcza w kontekście rosnących cen energii, takie informacje mogą stać się decydującym czynnikiem przy wyborze nieruchomości.

Koszty uzyskania świadectwa i ich zróżnicowanie w zależności od nieruchomości

Koszt uzyskania świadectwa energetycznego jest różnorodny i zależy od szeregu czynników takich jak rodzaj i wielkość nieruchomości czy region. W praktyce ceny wahają się od kilkuset złotych dla mieszkania do nawet kilku tysięcy złotych dla większych budynków komercyjnych. Ceny mogą wzrosnąć wraz ze wzrostem popytu wywołanym przez nowe regulacje.

Podsumowując, wprowadzenie obowiązku uwzględnienia charakterystyki energetycznej w ogłoszeniach sprzedaży i najmu to krok milowy dla sektora nieruchomości. Biorąc pod uwagę rosnącą świadomość społeczeństwa w kwestii zrównoważonego rozwoju oraz efektywności energetycznej, jest to zmiana oczekiwana i zapewne pozytywnie odebrana, choć nie bez konieczności dostosowania się do niej przez rynek.

FAQ

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który przedstawia informacje o rocznym zapotrzebowaniu nieruchomości na energię użyteczną w celach ogrzewania, wentylacji, podgrzewania wody, chłodzenia, a także oświetlenia w przypadku budynków niemieszkalnych. Zawiera szczegółowe dane dotyczące energooszczędności budynku oraz wskaźniki emisji CO2. Jego celem jest umożliwienie właścicielom, najemcom i użytkownikom budynku oszacowanie orientacyjnych rocznych kosztów związanych z zużyciem energii, promowanie efektywności energetycznej oraz wsparcie potencjalnych nabywców i najemców w świadomej decyzji o wyborze nieruchomości.

Dlaczego obowiązek prezentowania danych ze świadectwa energetycznego w ogłoszeniach został wprowadzony?

Obowiązek prezentowania danych ze świadectwa energetycznego w ogłoszeniach sprzedaży i najmu został wprowadzony w celu zwiększenia transparentności na rynku nieruchomości oraz podnoszenia świadomości ekologicznej kupujących i najemców. Pozwala to na ocenę kosztów utrzymania danego domu czy mieszkania i ich efektywności energetycznej, co przekłada się na świadome wybory związane z obciążeniami finansowymi oraz wpływem na środowisko. Umożliwia także porównanie parametrów energetycznych różnych nieruchomości, co jest szczególnie istotne w sytuacji rosnących cen energii.

Jakie informacje z świadectwa energetycznego muszą znajdować się w ogłoszeniu?

W ogłoszeniu sprzedaży lub najmu muszą się znaleźć następujące informacje z świadectwa energetycznego: roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii oraz jednostkową wielkość emisji dwutlenku węgla. Są to kluczowe wskaźniki, które pozwalają ocenić energooszczędność budynku oraz potencjalne koszty związane z jego eksploatacją, co jest istotną informacją dla przyszłych użytkowników.

Jakie konsekwencje grożą za brak świadectwa energetycznego?

Brak przekazania świadectwa energetycznego przy sprzedaży lub najmie nieruchomości może skutkować nałożeniem kary grzywny, która wynosi od 20 zł do nawet 5000 zł. Tym samym, nieprzedstawienie tego dokumentu w procesie transakcji jest traktowane jako wykroczenie. Notariusz zaznacza brak świadectwa w akcie notarialnym podczas sporządzania umowy, informując o potencjalnych konsekwencjach.

Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy nieruchomości, którzy chcą sprzedać lub wynająć budynek, a także osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w przypadku zbycia. Dokument może być sporządzony jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, które są wpisane do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej i czy wszystkie budynki muszą je posiadać?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego wydania. Ważność dokumentu traci jednak przed upływem tego okresu w przypadku, gdy w budynku przeprowadzone zostaną prace remontowe lub budowlane, które wpłyną na jego charakterystykę energetyczną. Nie wszystkie budynki muszą posiadać świadectwo energetyczne; w przypadku nieruchomości zabytkowych, miejsc kultu, budowli przemysłowych bez instalacji energetycznych, domów użytkowanych sezonowo oraz niektórych gospodarstw rolnych nie jest ono wymagane.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły