Użyczenie mieszkania – co trzeba wiedzieć?

użyczenie mieszkania

Użyczenie mieszkania to forma nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości, często wynikająca z dobrej woli właściciela. Głównym czynnikiem, który odróżnia użyczenie od innych form wynajmu, jak najem czy dzierżawa, jest brak zapłaty. To szczególna forma udostępniania nieruchomości, która bazuje na zaufaniu między stronami i często wybierana jest w ramach relacji rodzinnych lub przyjacielskich. W przypadku użyczenia, właściciel, czyli użyczający, zgadza się na bezpłatne korzystanie z mieszkania przez inną osobę, zwaną biorącym. Użyczenie mieszkania jest zatem korzystne dla biorącego, który otrzymuje możliwość bezkosztowego zamieszkania, ale też wiąże się z pewnymi obowiązkami, które należy dokładnie zrozumieć i przestrzegać. Istotne jest również uwzględnienie aktualnego świadectwa energetycznego nieruchomości, które może mieć wpływ na decyzje związane z jej utrzymaniem i eksploatacją, nawet jeśli mieszkanie jest udostępniane nieodpłatnie. Świadectwo to może dostarczyć informacji o potencjalnych kosztach związanych z ogrzewaniem i zużyciem energii, co jest ważne zarówno dla użyczającego, jak i biorącego.

Prawa i obowiązki stron

Użyczenie mieszkania wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami dla obu stron umowy. Osoba biorąca w użyczenie mieszkanie zobowiązana jest do korzystania z nieruchomości w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Powinna dbać o nieruchomość, pokrywać bieżące opłaty eksploatacyjne, odpowiadać na ewentualne awarie i zwrócić lokal w stanie niepogorszonym. Ważne jest, że umowa użyczenia zazwyczaj nie upoważnia biorącego do udostępniania mieszkania osobom trzecim, chyba że umowa stanowi inaczej, a użyczający wyrazi na to pełną zgodę. Z kolei użyczający powinien wydać nieruchomość w stanie pozwalającym na ustalony użytek i nie przeszkadzać biorącemu w korzystaniu z udostępnianego lokalu. Oznacza to, że właściciel nie powinien naruszać miru domowego ani uniemożliwiać zamieszkania, np. poprzez wymianę zamków w drzwiach.

Rozwiązanie umowy użyczenia

W przypadku, gdy biorący używa nieruchomości niezgodnie z umową lub powoduje szkody, użyczający ma prawo do rozwiązania umowy. Ważne jest, aby użyczający miał możliwość wprowadzenia do umowy dodatkowych zapisów, które mogą regulować różne aspekty użyczenia, w tym zwrot mieszkania. Użyczający może na przykład żądać zwrotu nieruchomości przed terminem określonym w umowie, zwłaszcza gdy z przyczyn nieujętych w umowie lokal stał mu się niezbędny. W takich przypadkach lokal powinien zostać wydany natychmiastowo. Jest to ważne zapisy w umowie, które zabezpieczają interesy użyczającego w przypadku nadużyć ze strony biorącego.

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

Zawartość umowy użyczenia

Umowa użyczenia nieruchomości powinna zawierać kluczowe elementy, mimo że nie istnieje uniwersalny wzór uregulowany przez Kodeks cywilny. Ważne jest, aby umowa precyzyjnie określała strony umowy, czas trwania umowy, dokładny opis lokalu (w tym adres, powierzchnię, liczbę pomieszczeń), stan techniczny lokalu oraz koszty eksploatacyjne, które biorący powinien pokrywać. Ważne jest, aby umowa była podpisana własnoręcznie przez obie strony. Chociaż zarówno pisemna, jak i ustna umowa użyczenia mają moc prawną, w przypadku ewentualnych sporów zaleca się posiadanie pisemnego dokumentu.

Aspekty podatkowe użyczenia mieszkania

Umowa użyczenia, mimo że ma charakter nieodpłatny, może wywoływać pewne skutki podatkowe. Biorący zobowiązany jest do uiszczania bieżących opłat eksploatacyjnych oraz ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania. Jednak, jeśli biorący w użyczenie ponosi dodatkowe opłaty, które użyczający zwykle będący właścicielem mieszkania musiałby uregulować bez względu na fakt zawarcia umowy, mogą one wywołać określone skutki podatkowe dla użyczającego. Wówczas kwota czynszu ponoszona przez biorącego, z wyłączeniem opłat rozliczanych na podstawie wskazań liczników, stanowi dla właściciela mieszkania przychód i z tego powodu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wyjątki od podatku od użyczenia nieruchomości

Nie zawsze czynsz za użyczoną nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeśli umowa użyczenia została zawarta pomiędzy członkami najbliższej rodziny, strony nie ponoszą kosztów podatkowych. Zwolnienie od podatku obejmuje wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej. W grupie I znajdują się najbliżsi członkowie rodziny, jak małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, teściowie, a w grupie II – dalsza rodzina. Użyczenie nieruchomości pomiędzy tymi osobami jest neutralne podatkowo.

Wzór umowy użyczenia

Chociaż Kodeks cywilny nie określa szczególnej formy prawnej umowy użyczenia, istnieją pewne standardy, które warto uwzględnić. Charakterystyczną cechą umowy użyczenia lokalu jest jej nieodpłatność, co oznacza, że użyczający nie osiąga korzyści finansowych z tytułu tej czynności. W umowie użyczenia należy precyzyjnie określić strony umowy, opis przedmiotu umowy, stan techniczny, czas trwania umowy oraz koszty i wynagrodzenie za użyczenie. Ważne jest, aby umowa zawierała własnoręczne podpisy obu stron, a w przypadku osób fizycznych – pełne dane osobowe i adresowe.

Użyczenie mieszkania to interesująca alternatywa dla tradycyjnych form wynajmu, która może być korzystna zarówno dla użyczającego, jak i biorącego. Ważne jest, aby obie strony były świadome swoich praw i obowiązków, a umowa użyczenia była starannie przygotowana i zawierała wszystkie niezbędne elementy. Należy również pamiętać o potencjalnych skutkach podatkowych oraz wyjątkach, które mogą dotyczyć członków najbliższej rodziny. Dokładne zrozumienie tych aspektów jest kluczowe dla bezproblemowego i korzystnego użyczenia mieszkania.

FAQ

1. Czym jest użyczenie mieszkania?
Użyczenie mieszkania to nieodpłatne udostępnienie nieruchomości, gdzie użyczający zobowiązuje się pozwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu rzeczy przez czas oznaczony bądź nieokreślony.

2. Jakie są prawa i obowiązki stron umowy użyczenia nieruchomości?
Biorący w użyczenie zobowiązany jest korzystać z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem oraz dbać o nieruchomość, pokrywać opłaty eksploatacyjne i zwrócić lokal w stanie niepogorszonym. Użyczający powinien wydać nieruchomość w stanie umożliwiającym jej używanie i nie przeszkadzać w korzystaniu z lokalu.

3. Co powinna zawierać umowa użyczenia nieruchomości?
Umowa powinna określać strony umowy, czas trwania, przedmiot i stan techniczny umowy, koszty użyczenia oraz zawierać własnoręczne podpisy stron.

4. Czy użyczenie mieszkania wiąże się z obowiązkiem podatkowym?
Zazwyczaj nie, ponieważ charakter użyczenia jest nieodpłatny. Jednak w niektórych przypadkach biorący może odprowadzić podatek PIT od oszczędności na czynszu, z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa użyczenia zawarta jest z najbliższą rodziną.

5. Kogo nie dotyczy podatek od użyczenia nieruchomości?
Podatek dochodowy od osób fizycznych nie dotyczy osób, które są członkami najbliższej rodziny użyczającego lub biorącego w użyczenie, w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

6. Jak długo trwa umowa użyczenia?
Umowa może być zawarta na czas określony bądź nieokreślony i jest ważna do momentu zakończenia okresu umownego lub zwrotu nieruchomości.

7. Jakie sytuacje mogą zakończyć umowę użyczenia przed czasem?
Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu nieruchomości, jeżeli z przyczyn nieprzewidzianych w umowie lokal stał się mu niezbędny. Ponadto użyczający może zakończyć umowę w przypadku niewłaściwego korzystania z nieruchomości przez biorącego.

8. Jaka jest różnica między użyczeniem a najmem nieruchomości?
Główna różnica polega na braku opłat za korzystanie z nieruchomości w przypadku użyczenia oraz na ograniczeniach dotyczących udostępniania nieruchomości osobom trzecim oraz obowiązkach związanych z utrzymaniem lokal.

9. Kiedy użyczenie nieruchomości stanowi przychód i podlega opodatkowaniu?
Gdy osoba biorąca w użyczenie mieszkanie lub lokal ponosi wydatki, które normalnie obciążałyby użyczającego, takie jak np. czynsz administracyjny. Wtedy korzyść finansowa uzyskana przez biorącego w użyczenie jest traktowana jako przychód i może podlegać opodatkowaniu PIT.

10. Czy można udostępnić użyczoną nieruchomość osobom trzecim?
Zasadniczo, bez zgody użyczającego, biorący w użyczenie nie ma prawa udostępniać nieruchomości osobom trzecim.

11. Jakie są sankcje za uszkodzenie użyczonej nieruchomości?
Biorący w użyczenie może być zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych na nieruchomości, które nastąpiły w wyniku niewłaściwego użytkowania.

12. Jak można chronić się przed ewentualnymi sporami wynikającymi z umowy użyczenia?
Najlepiej spisać umowę, zawierając w niej dokładne warunki użyczenia i własnoręczne podpisy obu stron, co jest zabezpieczeniem w przypadku niesnasek.

13. Co obejmują zwykłe koszty utrzymania nieruchomości?
Zwykłe koszty utrzymania to takie koszty, jak konserwacja, drobne remonty czy naprawy. Nie obejmują one jednak kosztów, które obciążałyby użyczającego niezależnie od istnienia umowy użyczenia, jak np. podatki.

14. Kto ponosi odpowiedzialność podatkową z tytułu użyczenia nieruchomości?
Biorący w użyczenie ponosi obowiązek podatkowy, jeśli nie jest członkiem najbliższej rodziny użyczającego. Użyczający nie posiada takiego obowiązku.

15. Co oznacza realny charakter umowy użyczenia?
Realny charakter oznacza, że umowa użyczenia nieruchomości wymaga rzeczywistego wydania lokalu biorącemu w użyczenie.

16. Jakie formalności powinno się dopełnić przy użyczeniu lokalu na działalność gospodarczą?
Przy użyczeniu lokalu na działalność gospodarczą należy odpowiednio opisać strony umowy, w tym w przypadku przedsiębiorstw wskazać nazwy firm, siedziby, numery NIP i KRS oraz osoby reprezentujące. Należy również poinformować starostwo o zmianie sposobu użytkowania lokalu.

17. Jakie korzyści daje zawarcie umowy użyczenia?
Zawarcie umowy użyczenia pozwala biorącemu korzystać z nieruchomości bez opłat, co może być pomocne np. w przypadku uruchomienia działalności gospodarczej czy opieki nad pustostanem, natomiast dla użyczającego oznacza możliwość zabezpieczenia nieruchomości przed zaniedbaniem.

18. Co dzieje się z umową użyczenia przy transferze własności nieruchomości?
Umowa użyczenia przestaje obowiązywać pozwala na wolę nowych właścicieli.

19. Na czym polega neutralność podatkowa użyczenia między najbliższą rodziną?
Neutralność podatkowa oznacza brak obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych dla obu stron umowy użyczenia, gdy umowa jest zawarta między członkami najbliższej rodziny.

20. Jakie są konsekwencje niewłaściwego użytkowania użyczonej nieruchomości?
W przypadku niewłaściwego użytkowania, użyczający ma prawo rozwiązać umowę i zażądać natychmiastowego zwrotu nieruchomości. Ponadto biorący w użyczenie może być zobligowany do naprawienia szkód lub zadośćuczynienia finansowego.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły